O  Z  N  A  M

O zápise detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Mestská časť Bratislava – Lamač v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje, že

dňa 25. marca 2019 a dňa 26. marca 2019

 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

a od 14.00 hod. do 17.00 hod.

je termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“)

 

Miesto, kde si môžete vyzdvihnúť a zároveň odovzdať žiadosť je:

Materská škola na Heyrovského ul. č. 4 , Bratislava- Lamač

Žiadosť je možné stiahnuť aj na stránke www.dietkykvietky.sk

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

 

  • kompletne vyplnenú žiadosť potvrdenú pediatrom
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu
  • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

 

Prednostne sa prijímajú deti:

 

a) ktoré dovŕšili piaty rok veku

  b) s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

     c) s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

     d) ktoré majú v materskej škole súrodenca,

    e) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu.

 

Bližšie informácie podá záujemcom Materská škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Lamač.

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

Hore