Vstup do školy je pre dieťa novou vývinovou úlohou. Jeho život sa radikálne zmení od obdobia bezstarostných hier k prvým vážnym povinnostiam. Nastupuje nová autorita, neznáme sociálne prostredie a nový kolektív spolužiakov.

ČO BY MAL BUDÚCI PRVÁČIK VEDIEŤ:

Školská pripravenosť zahrňuje  niekoľko oblastí:

1/  Telesný vývin, zdravotný stav – dostatočná telesná vyspelosť, fyzický vek
2/  Úroveň vyspelosti kognitívnych – poznávacích funkcií
3/  Emočná a sociálna zrelosť

Kognitívne procesy:
Reč: - dostatočná slovná zásoba, čistá výslovnosť – napr. používanie súvetí, vedieť povedať básničku, svoje meno, bydlisko..., poznať veci z blízkeho sociálneho okolia
Matematické predstavy: - ovláda pojmy množstva v obore do 10 – s použitím  názoru, dokáže realizovať jednoduché matematické operácie, pozná pojmy veľkosti a poradia, dokáže sa orientovať v priestore a čase
Grafomotorika, vizuo – motorická koordinácia: - dokáže reprodukovať /odkresliť/ aj štrukturovanejšie predlohy, nakreslí postavu človeka so všetkými základnými znakmi, s tým že líniu sú pevné, koordinované, neroztrasené, vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
Pamäťové schopnosti: - mechanická pamäť – dokáže sa naučiť jednoduchú básničku alebo pesničku, logické zapamätávanie – vie porozprávať obsah krátkej rozprávky alebo príbehu
Pozornosť: - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 – 20 minút, neodbieha – snaží sa úlohy dokončiť, „nevrtí sa“, dokáže pracovať na základe inštrukcií, je pripravené sa učiť – má záujem
Vnímanie: - sluchové vnímanie – lokalizovanie smeru, odkiaľ zvuk prichádza, určí, čo zvuk vydáva, správne vníma rytmus, analýza slov – dokáže vysloviť krátke slovo po hláskach, zraková vnímanie – vie rozlíšiť základné farby, tvary, vnímanie priestoru

Emočná a sociálna zrelosť:
Emočná zrelosť: - dieťa je emocionálne stabilné – napr. je schopné prijať neúspech, vie vydržať bez mamy, nie je agresívny,  medzi deťmi nie je plačlivý
Sociálna zrelosť: - ľahko sa prispôsobuje novému sociálnemu prostrediu, rado sa hrá spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, bez väčších problémov nadväzuje interpersonálne kontakty s neznámymi ľuďmi, dokáže oddeliť prácu od hry
         Ďakujeme, že ste si našli čas a priestor na preštudovanie nášho príspevku!
Vypracovala: PhDr. Katarína Gregáňová, psychoóg, CPPPaP

Hore