Prevádzka a vnútorný režim materskej školy do konca školského roka 2019/2020

Tento dokument  dopĺňa resp. upravuje  Školský poriadok Materskej školy Heyrovského 4, ktorý ostáva naďalej v platnosti

1. Prevádzka materskej školy

Po dohode so zriaďovateľom bude materská škola do konca školského roka 2019/2020 v prevádzke v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Z dôvodu obmedzení MŠVVaŠ budú materské školy fungovať v obmedzenom režime. Na každej materskej škole budú fungovať dve triedy.

Deti budú do materskej školy, po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, zaradené prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

2.  Vnútorný režim materskej školy

 • Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupine môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID- 19, neboli v spoločnej triede alebo na tej istej budove materskej školy.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami, tzn.  že zberné triedy ráno ani popoludní nebudú fungovať. Dieťa bude celý deň v skupine, do ktorej bude ráno zaradené. Riaditeľ môže zvážiť v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Ak to bude možné, k zmene skupiny by prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí.
 • Zamestnanci materských škôl sa budú snažiť podľa svojich možností zabezpečiť dostatočné vzdialenosti  medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 • Materská škola nebude pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu ale v rámci možností sa bude naďalej snažiť rozvíjať a upevňovať kľúčové kompetencie detí.

3. Dochádzka detí do materskej školy

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy od 7.00 hod. do 8.00. hod. a osobne ho odovzdá službukonajúcemu zamestnancovi pri vchode do budovy príp. na školskom dvore v rámci svojej skupiny. Z dôvodu, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu veľkého počtu osôb na školskom dvore budú otvorené vonkajšie brány do areálu materskej školy nasledovne:

 • MŠ Heyrovského v prevádzke brána do areálu oproti hlavnému vchodu
 • MŠ malokarpatské nám. v prevádzke brána od zadného parkoviska

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa ( z dôvodu návštevy lekára a pod.) dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania s učiteľkou jeho skupiny.

Z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek môže byť  celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších priestoroch materskej školy maximálne 10 minút. Zákonní zástupcovia musia pred budovou materskej školy dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Sprevádzajúca osoba dieťaťa sa pohybuje vo vonkajších priestoroch materskej školy výhradne v rúšku.

Deti budú môcť prichádzať a dochádzať  do/z materskej školy  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov  a musí mať splnomocnenie od zákonného zástupcu. Vstup iných osôb je do areálu materskej školy z hygienických dôvodov prísne zakázaný.

Preberanie detí popoludní bude od 14.30 hod.- 15.30 hod.

 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí do konca školského roka 2019/2020

 • Pred otvorením, po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID- 19, sú všetky priestory materských škôl dôkladne vydezinfikované, tak dezinfekčnými prostriedkami ako aj germicídnymi žiaričmi.
 • Zamestnanci materskej školy podľa svojich možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelaní aj oddychu.
 • Materská škola má umiestnené dezinfekcie pre deti a zamestnancov pri každom vstupe do budovy ako aj v umyvárňach.
 • Toalety materských škôl sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sú v materskej škole zakázané.
 • Materská škola zabezpečuje každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovými teplomermi všetkých detí, ktoré prichádzajú do materskej školy, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. V prípade podozrenie na ochorenie (nielen COVID- 19) dieťa poverený zamestnanec nepreberie.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi organizuje v exteriéri resp. areáli materskej školy. Deti sa vzdelávajú a hrajú v menších skupinách.
 • Pedagogickí zamestnanci venujú zvýšenú pozornosť rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním, pri použití toalety ako aj po príchode zvonku. Vedú deti k osvojeniu návyku umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Materská škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie- rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
 • Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole nosia ochranné rúška alebo štíty.
 • Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť ochranné rúško alebo štít pri výchovno- vzdelávacom procese, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
 • V miestnostiach, kde sa skupina detí zdržuje sa často a intenzívne vetrá.
 • Dvakrát do týždňa sa priestory tried a spální dezinfikujú germicídnym žiaričom.
 • Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéry sa dezinfikujú dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Osobitá pozornosť sa venuje dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Používanie ventilátorov je v materskej škole zakázané.
 • Do materskej školy je zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia.
 • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia  a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Strava sa v materskej škole podáva tak, aby neprišlo k miešaniu v rámci skupín detí, teda v triedach, resp. jedna skupina v triede a jedna v jedálni, celý týždeň rovnako. Stravu vydáva personál kuchyne spolu s čistým príborom. Deti si sami v rámci služieb jedlo a pitie neodkladajú a neberú ani príbory.
 • Materská škola má v rámci spálne zabezpečenú vzdialenosť medzi lôžkami približne jeden meter, miestnosť je dostatočne vyvetraná a vydezinfikovaná pred jej použitím.
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje jedenkrát za týždeň.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID- 19 , bude umiestnené do samostatnej miestnosti a poverený zamestnanec bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID- 19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ.

Povinnosti zákonného zástupcu

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá neriadené karanténne opatrenie.
 • Zabezpečí umiestnenie rezervného vypratého a ožehleného rúška do čistého mikroténového vrecka, ktoré bude mať dieťa v ruksaku.
 • Zabezpečí v priebehu víkendu opratie posteľných návlečiek a pyžama svojho dieťaťa na 90 stupňov, následné ožehlenie a ich opätovné vrátenie pri nástupe dieťaťa do materskej školy po víkende.
 • Zbalí deťom ruksak, v ktorom bude mať dieťa podpísanú fľašu s pitnou vodou, podpísané náhradné oblečenie.
 • Je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodné oblečenie, nakoľko deti budú väčšinu dňa vonku (oblečenie proti vetru, mrholeniu, pokrývku hlavy pri silnom slnku, natrieť dieťa opaľovacím krémom, zabezpečiť vhodnú obuv a pod.)
 • Dodržiava hygienicko- epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a pri odovzdávaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúška, dodržiavanie rozostupov a pod.)
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy
 • Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorí dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID- 19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri každom odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie  zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
Hore