Vážení rodičia,

Mestská časť Bratislava-Lamač je zriaďovateľom materskej školy Heyrovského 4 a jej elokovaných pracovísk materská škola Malokarpatské námestie 6 a materská školy Milana Šimečku 4 /MŠ Bory/. Tieto materské školy sú spádovými materskými školami pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač. Povinné predprimárne vzdelávanie si plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu.

V žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok (2021/2022) má zákonný zástupca možnosť vybrať si jednu z vyššie uvedených materských škôl. 

Prihláška bude zaevidovaná až po doručení kompletne vyplnenéného originálu prihlášky s vlastnoručným podpisom zákonných zástupcov a s vyjadrením pediatra a s informáciou o povinnom očkovaní v termíne od 1.5.2021 – 15.5.2021. Za originál sa považuje aj zaslanie prihlášky do elektronickej schránky podpísanú elektronickým podpisom.

 Prednostne sa prijímajú deti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač.

zápis do materskej školy

prihláška do MŠ 2021/2022

 

Hore