Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v materskej škole

 

Mestská časť Bratislava –Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Lamač číslo 4/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Lamač

Príspevok neplatí :  dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:  v zmysle čl.I. odst.4

PRÍSPEVOK (ostatné deti) sa platí vo výške :    25,00 EURO ( čl.I. odst. 6)

Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (čl.I,odst.7)

 

Úhrada bankovým prevodom na číslo účtu :

IBAN : SK30 0200 0000 0026 1618 1654,  

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa , VS : mmrrrr ( mm=mesiac, rrrr=rok)

 

V prípade, že zákonný zástupca n e u h r a d í príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa.
Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevky alebo ich
neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku a po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

 

Hore