Cieľom našej materskej školy je rozvíjať osobnosť dieťaťa využitím inovatívnych foriem a metód práce na dosiahnutie jeho optimálnej perceptuálno- motorickej, sociálno- emocionálnej a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti na život, uľahčiť deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ, postupne pripraviť deti na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Materská škola poskytuje deťom doplnkové aktivity zamerané na uplatnenie zdravého životného štýlu, zvyšuje pohybovú aktivitu a pohyb na čerstvom vzduchu vo všetkých činnostiach počas celého dňa čím sa snaží vzbudiť u detí porozumenie k prírode, posilniť ohľaduplnosť a zodpovednosť človeka k životnému prostrediu, voči sebe samému a druhým.

Naša materská škola sa snaží uplatňovať alternatívne prvky vo výučbe s interaktívnou tabuľou, podporovať nadanie záujmy a osobnosť každého dieťaťa, napĺňať potrebu po sociálnom kontakte s rovesníkmi a posilňovať u detí základy kritického myslenia v prejavovaní postojov a vyslovovaní úsudkov.

Hore