Čl 1

Základné ustanovenia

 

 

 1. Občianske združenie Lamačské dietky /ďalej len „OZ“/ je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

 

 1. Názov OZ:        Občianske združenie Lamačské dietky

 

 1. Sídlo OZ:          Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava IV, 841 03

 

 

Čl 2

Ciele činnosti

 

Cieľom OZ je aktívne napomáhať najmä pri:

 1. výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 2. riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
 3. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení
 4. finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učteľky a deti
 5. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, dvor
 6. finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek
 7. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./
 8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity
 9. organizovanie, realizácia a poskytovanie výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov

 

 

Čl 3

Členstvo

 

 1. Členmi OZ môžu byť rodičia, ktorých dieťa navštevuje alebo bude navštevovať triedu v materskej alebo základnej škole, resp. školské zariadenie, na ktorého založení participovalo OZ a ktorí súhlasia so stanovami OZ.
 2. Členstvo vzniká vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku.
 3. Výšku členského príspevku schvaľuje zasadnutie.
 4. Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo vylúčením člena.
 5. Vystúpiť môže člen kedykoľvek, o vylúčení rozhoduje predsedníctvo OZ, ak člen poruší stanovy, alebo poškodí dobré meno OZ, alebo nezaplatí členský príspevok do konca kalendárneho roka, ktorého sa to týka.

 

Čl 4

Práva a povinnosti člena

 

 1. Člen má právo podieľať sa na činnosti OZ, byť informovaný o činnosti OZ, zúčastňovať sa zasadnutia, byť volený do orgánov OZ.
 2. Člen ma právo podávať podnety a sťažnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí.
 3. Člen je povinný dodržiavať stanovy OZ, každoročne zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca, aktívne sa podieľať na činnosti OZ.
 4. Na činnosti OZ sa podieľa každý člen podľa svojich možností a schopností.

 

 

Čl 5

Orgány OZ

 

Orgány OZ tvoria:

 1. Najvyšším orgánom je zasadnutie.
 2. Výkonným orgánom OZ je predsedníctvo.
 3. Predsedníctvo OZ tvorí predseda, podpredseda, hospodár a ďalší dvaja členovia OZ.
 4. Štatutárny orgán OZ, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch, tvorí predseda a podpredseda OZ, ktorí môžu konať samostatne.
 5. Kontrolný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie OZ.

 

Čl 6

Zasadnutie

 

 1. Zasadnutie je najvyšší orgán združenia, tvorí ho zhromaždenie členov OZ
 1. volí  a odvoláva členov predsedníctva
 2. volí predsedu zasadnutia
 3. volí a odvoláva kontrolný orgán
 4. rozhoduje o zmenách v stanovách
 5. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
 6. rozhoduje o zrušení združenia
 7. schvaľuje rozpočet OZ
 1. Zasadnutie zvoláva predsedníctvo OZ jedenkrát do roka, mimoriadne zasadnutie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov,
 2. Zasadnutie je uznášaniaschopné ak sa zíde akýkoľvek počet členov OZ, pričom rozhoduje väčšina prítomných hlasov,
 3. Predseda vedie rokovanie zasadnutia.

 

Čl 7

Predsedníctvo

 

 1. Predsedníctvo:
      a) schvaľuje ročnú účtovnú a výročnú správu OZ
      b) rozhoduje o použití zisku
      c) zvoláva a pripravuje program zasadnutia
      d) rozhoduje o vylúčení člena, ktorý poruší stanovy, alebo poškodí dobré meno OZ, alebo nezaplatí členský príspevok do konca kalendárneho roka, ktorého sa to týka.
 2. Predsedníctvo má 5 členov, vrátane predsedu.
 3. Členov predsedníctva volí a odvoláva zasadnutie.
 4. Člen predsedníctva nesmie byť zároveň kontrolným orgánom.
 5. Funkčné obdobie predsedníctva je 2-ročné.
 6. Činnosť predsedníctva riadi predseda OZ.
 7. Z rokovania predsedníctva sa vyhotovuje zápis.
 8. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 9. Na platné rozhodnutie predsedníctva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

 

Čl 8

Predseda

 

 1. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť OZ a koná v jej mene.
 2. Predseda predkladá návrh rozpočtu na schválenie na príslušný školský rok.
 3. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach OZ, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 4. Predseda je členom predsedníctva a riadi jeho činnosť.
 5. Predsedu volí zasadnutie.
 6. Predsedu zasadnutie odvolá ak:
 1. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu alebo za úmyselný trestný čin,
 2. o to sám požiada.

 

Čl 9

Kontrolný orgán

 

 1. Je orgán, ktorý dohliada na činnosť združenia, tvoria ho dvaja členovia.
 2. Funkčné obdobie je 3 roky.
 3. úlohy kontrolného orgánu (KO):
  1. preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie zasadnutiu,
  2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje predsedníctvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
  3. navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze predsedníctva, ak si to vyžaduje záujem OZ,
  4. podáva návrh zasadnutiu na odvolanie predsedu, členov predsedníctva.
 4. KO volí zasadnutie.

 

Čl 10

Zásady hospodárenia

 

 1. OZ zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom.
 2. OZ hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný školský rok.
 3. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Predsedníctvo vykonáva kontrolu platenia členských príspevkov. Ak ho člen v termíne stanovenom zasadnutím neuhradí, bude z OZ vylúčený.
 4. Výnosy združenia tvoria: členské príspevky, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmy podielu zaplatenej dane, úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií, príjmy z činnosí pri naplňovaní cieľov OZ, výnosy z majetku OZ, dotácie zo štátneho rozpočtu.
 5. OZ možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho rozpočtu.

 

 

Čl 11

Zánik OZ

 

OZ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Ak zaniká OZ rozpustením, predsedníctvo určí likvidátora. Pri likvidácii OZ sa najprv uhradia všetky záväzky organizácie. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.

 

 

Čl 12

Záverečné ustanovenia

 

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia zasadnutím a dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

V Bratislave, dňa 08.12.2009

Hore