Materská škola Heyrovského 4 vznikla v roku 2009 odlúčením od základnej školy a pripojením elokovaného  pracoviska Malokarpatské nám. 6

Materská škola sídli v Lamači a obe budovy si situované do krásneho prostredia  Malých karpát, obkolesené zeleňou. Materská škola je právnym subjektom. Poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu činnosť pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku života. Každé dieťa dostane Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania - ak o to rodič písomne požiada. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

Materská škola sídli v dvoch budovách, obe sú obkolesené veľkou záhradou o rozlohe 20 árov, vybavené hracími prvkami a prvkami pre pohybovú činnosť detí pri pobyte vonku. Obe budovy sú účelové, s vlastnou kuchyňou a jedálňou, čo zabezpečuje vhodné podmienky pre deti aj zamestnancov.

V prednej časti budovy od školskej záhrady sú priestory prístupné deťom a ich zákonným zástupcom. V zadnej časti budovy sú umiestnené hospodárske priestory, kancelárie, sklady.

Prízemie materskej školy tvorí vstupná hala so schodiskom a dve triedy  s príslušnými priestormi, spálňa, šatňa, detské toalety s umyvárňou, sklady učebných pomôcok. Na prízemí v zadnej časti budovy sa nachádzajú sklady potravín, sklad sezónnych pomôcok a miestnosť s kotlom na ohrev vody.

Na poschodí sa nachádzajú takisto dve triedy s príslušenstvom, šatňa, spálňa, detské toalety s umyvárňou a sklady učebných pomôcok. V zadnej časti na prvom poschodí je školská jedáleň, kuchyňa a sklad potravín.

Všetky triedy sú vybavené didaktickou technikou.

Hore