Čl 1

Základné ustanovenia

 

 

 1. Občianske združenie Lamačské kvietky /ďalej len „OZ Lamačské kvietky“/ je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

 

 1. Názov OZ:           Občianske združenie Lamačské kvietky

                             (oficiálna skratka názvu je: OZ Lamačské kvietky)

 

 1. Sídlo OZ:            Materská škola, Malokarpatské nám. 6, Bratislava IV, 841 03

 

 1. Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky

 

 

Čl 2

Ciele a činnosti

 

Ciele a činnosti  OZ Lamačské kvietky sú: aktívne napomáhať najmä pri:

 1. výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 2. riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
 3. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení
 4. finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učteľky a deti
 5. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, dvor
 6. finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek
 7. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./
 8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity
 9. organizovanie a realizácia výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov

 

 

Čl 3

Členstvo

 

 1. Členmi OZ Lamačské kvietky môžu byť rodičia, ktorých dieťa navštevuje alebo bude navštevovať triedu v materskej alebo základnej škole, resp. školské zariadenie, na ktorého založení participovalo OZ Lamačské kvietky a ktorí súhlasia so stanovami OZ Lamačské kvietky.
 2. Členstvo vzniká vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku.
 3. Výšku členského príspevku schvaľuje zasadnutie.
 4. Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo vylúčením člena.
 5. Vystúpiť môže člen kedykoľvek, o vylúčení rozhoduje predsedníctvo OZ Lamačské kvietky, ak člen poruší stanovy, alebo poškodí dobré meno OZ Lamačské kvietky, alebo nezaplatí členský príspevok do konca kalendárneho roka, ktorého sa to týka.

 

 

 

 

Čl 4

Práva a povinnosti člena

 

 1. Člen má právo podieľať sa na činnosti OZ Lamačské kvietky, byť informovaný o činnosti OZ Lamačské kvietky, zúčastňovať sa zasadnutia, byť volený do orgánov OZ Lamačské kvietky.
 2. Člen ma právo podávať podnety a sťažnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí.
 3. Člen je povinný dodržiavať stanovy OZ Lamačské kvietky, každoročne zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca, aktívne sa podieľať na činnosti OZ Lamačské kvietky.
 4. Na činnosti OZ Lamačské kvietky sa podieľa každý člen podľa svojich možností a schopností.

 

 

Čl 5

Orgány OZ Lamačské kvietky

 

Orgány OZ Lamačské kvietky tvoria:

 1. Najvyšším orgánom je zasadnutie.
 2. Výkonným orgánom OZ Lamačské kvietky je predsedníctvo.
 3. Predsedníctvo OZ Lamačské kvietky tvorí predseda, podpredseda, hospodár a ďalší dvaja členovia OZ Lamačské kvietky.
 4. Štatutárny orgán OZ Lamačské kvietky, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch, tvorí predseda a podpredseda OZ Lamačské kvietky, ktorí môžu konať samostatne.
 5. Kontrolným orgánom je revízna komisia, ktorý kontroluje hospodárenie OZ Lamačské kvietky.

 

Čl 6

Zasadnutie

 

 1. Zasadnutie je najvyšší orgán združenia, tvoria ho všetci členovia OZ Lamačské kvietky:
 1. volí  a odvoláva členov predsedníctva OZ Lamačské kvietky
 2. volí predsedu a podpredsedu OZ Lamačské kvietky
 3. volí a odvoláva členov kontrolného orgánu OZ Lamačské kvietky
 4. schvaľuje stanovy OZ Lamačské kvietky, ich zmeny a doplnky
 5. rozhoduje o zániku OZ Lamačské kvietky
 6. schvaľuje rozpočet, Správu o činnosti a Správu o hospodárení  OZ Lamačské kvietky
 7. schvaľuje plán činnosti, ročnú účtovnú a výročnú správu OZ Lamačské kvietky
 1. Zasadnutie zvoláva predsedníctvo OZ Lamačské kvietky minimálne jedenkrát do roka, mimoriadne zasadnutie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov,
 2. Zasadnutie je uznášaniaschopné ak sa zíde akýkoľvek počet členov OZ Lamačské kvietky, pričom rozhoduje väčšina prítomných hlasov,
 3. Predseda vedie rokovanie zasadnutia.

 

Čl 7

Predsedníctvo a štatutárny orgán

 

 1. Predsedníctvo: a) riadi a zabezpečuje činnosti OZ Lamačské kvietky

                             b) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie OZ Lamačské kvietky

                             c) zvoláva a pripravuje program zasadnutia

                             d) vypracováva Správu o činnosti, návrh rozpočtu a Správu o hospodárení OZ                             Lamačské kvietky

 1. Predsedníctvo má 5 členov, vrátane predsedu. Rokovanie predsedníctva zvoláva a riadi predseda OZ Lamačské kvietky. Z rokovania predsedníctva sa vyhotovuje zápis.
 2. Členov predsedníctva volí a odvoláva zasadnutie. Člen predsedníctva nesmie byť zároveň kontrolným orgánom.
 3. Funkčné obdobie predsedníctva je 2-ročné.
 4. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platné rozhodnutie predsedníctva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 5. Štatutárny orgán, ktorý tvorí predseda a podpredseda zastupuje OZ Lamačské kvietky navonok voči tretím osobám. Predseda a podpredseda môžu konať samostatne.

 

 

Čl 9

Revízna komisia

 

 1. Je kontrolný orgán OZ Lamačské kvietky, ktorý dohliada na činnosť združenia. Tvoria ho dvaja členovia OZ Lamačské kvietky.
 2. Funkčné obdobie je 3 roky.
 3. úlohy revíznej komisie:
  1. preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu                                        a predkladá svoje vyjadrenie zasadnutiu,
  2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje predsedníctvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
  3. navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze predsedníctva, ak si to vyžaduje záujem OZ Lamačské kvietky,
  4. podáva návrh zasadnutiu na odvolanie predsedu, podpredsedu a členov predsedníctva.
 4. Kontrolný orgán volí zasadnutie OZ Lamačské kvietky.

 

Čl 10

Zásady hospodárenia

 

 1. OZ Lamačské kvietky zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom.
 2. OZ Lamačské kvietky hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný školský rok.
 3. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Predsedníctvo vykonáva kontrolu platenia členských príspevkov. Ak ho člen v termíne stanovenom zasadnutím neuhradí, bude z OZ Lamačské kvietky vylúčený.
 4. Majetok združenia tvoria: členské príspevky, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmy podielu zaplatenej dane, úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií, príjmy z činnosí pri naplňovaní cieľov OZ Lamačské kvietky, výnosy z majetku OZ Lamačské kvietky, dotácie zo štátneho rozpočtu.
 5. OZ Lamačské kvietky možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho rozpočtu.

 

Čl 11

Zánik OZ Lamačské kvietky

 

OZ Lamačské kvietky zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Ak zaniká OZ Lamačské kvietky rozpustením, predsedníctvo určí likvidátora. Pri likvidácii OZ Lamačské kvietky sa najprv uhradia všetky záväzky organizácie. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.

 

Čl 12

Záverečné ustanovenia

 

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia zasadnutím a dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

V Bratislave, dňa 04.12.2009

Hore