Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Lamač číslo3/2019 zo dňa 08.08.2019 mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 25,-EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava Lamač a vo výške 35,-EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci.
 
Príspevok sa uhrádza vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, najneskôr do 1. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Príspevok v materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré:a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
                                                                                                                    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
                                                                                                                   c) je umiestnené vzariadení na základe rozhodnutia súdu
 
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa, a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom,
                                                                                                                                             b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Hore