Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič sumou 18,00 eur mesačne.

Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Hore