Dokument

Školský poriadok MŠ

Prerokované na pedagogickej rade školy dňa

30.08.2018

Prerokované na Rade školy dňa

21.06.2018

Vydané dňa:

01.09. 2018

Platnosť ukončená dňa:

31.08. 2019

Vydáva:

Mgr. Barbora Liptáková

 

 

Obsah:

1. Všeobecné ustanovenia

2. Charakteristika materskej školy

3. Práva a povinnosti detí a zákonných zástupcov

4. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

5. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

6. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

7. Záverečné ustanovenia

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej školy Heyrovského 4, 841 03 Bratislava v zmysle § 153 ods. 1 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľom materskej školy  je Mestská časť Lamač, Malokarpatské námestie 9,  841 03 Bratislava.

2. Charakteristika materskej školy

                Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

                Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Rastiem zdravo“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program „Rastiem zdravo“  je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí.  Školský vzdelávací program je zákonným zástupcom  detí   dostupný prostredníctvom riaditeľky a triednych učiteliek.

                Materská škola je štvortriedna, s elokovaným pracoviskom, ktoré má takisto štyri triedy. Materská škola má právnu subjektivitu. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Pokiaľ to kapacita materskej školy v školskom roku dovoľuje do materskej školy môžu byť  na predprimárne vzdelávanie prijaté aj deti mladšie ako tri roky.  Materská škola podľa záujmu zákonných zástupcov detí/ rodičov (ďalej len zákonný zástupca) poskytuje  deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania spravidla v dopoludňajších hodinách.

      Materská škola je umiestnená v účelovej budove. V prednej časti budovy od školskej záhrady sú priestory prístupné deťom a ich zákonným zástupcom. V zadnej časti budovy sú umiestnené hospodárske priestory, kancelárie, sklady. Prízemie materskej školy tvorí vstupná hala so schodiskom a triedy s príslušnými priestormi, spálňa, šatňa, detské toalety s umyvárňou, sklady učebných pomôcok. V triedach sa môže nachádzať Germicídny žiarič, ktorý sa používa na zničenie baktérii a na dezinfekciu tried. Zapína sa po opustení všetkých osôb z triedy a vypína sa automaticky. Vtedy je vstup osôb do triedy zakázaný. Na prízemí v zadnej časti budovy sa nachádzajú sklady potravín, sklad sezónnych pomôcok a materiálu. Na poschodí sú triedy s príslušenstvom (šatňa, detské toalety s umyvárňou, spálňa), sklady učebných pomôcok. V zadnej časti budovy, na I. poschodí je školská jedáleň pre stravovanie detí a zamestnancov materskej školy, kuchyňa, sklad potravín. Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Súčasťou školskej záhrady je zeleň, ktorá vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu. Vybavenie školskej záhrady tvoria pieskoviská a detské zariadenie pre rozvoj psychomotorických kompetencií, ktoré zodpovedajú  technickej a bezpečnostnej norme.

3. Práva a povinnosti detí a zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy.

     Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na úkor iného dieťaťa. V súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

3.1 Práva a povinnosti detí

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej -dochádzky,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno- vzdelávacích výsledkov,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

Povinnosti dieťaťa:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove

a vzdelávaní,

 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy,
 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie  a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove  a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov materskej  školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi materskej školy a dobrými mravmi.

3.2. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu  schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno- vzdelávacej sústavy,
  • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie  a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
  • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
  • byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
  • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vo vzdelávaní svojho dieťaťa,
  • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  • vyjadrovať sa ku vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
  • byť informovaný o aktivitách materskej školy ( výlety, exkurzie, záujmové krúžky a ďalšie aktivity s poukázaním na výhody a riziká navrhovaného postupu),
  • písomne požiadať o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu choroby dieťaťa, návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo z iných preukázateľných rodinných              dôvodov,
  • na ochranu osobných údajov dieťaťa a informácií, ktoré sa týkajú osobného alebo rodinného života v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole,
 • dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho            neprítomnosti; za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba,    prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej školy, mimoriadne nepriaznivé                poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných         prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach,
 • privádzať dieťa do materskej školy spravidla v čase do 8.00 alebo podľa dohody s riaditeľkou materskej školy a triednou učiteľkou
 • neobmedzovať a nenarúšať priebeh aktivít ostatných detí príchodom dieťaťa v priebehu dňa (s výnimkou dohody s učiteľkami príslušnej triedy),
 • privádzať dieťa do materskej školy zdravé, v záujme zachovania zdravia vlastného dieťaťa, v záujme zachovania zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov MŠ,
 • poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné vyhlásenie, že dieťa prichádza po chorobe zdravé, prípadne na vyžiadanie učiteľky priniesť potvrdené od pediatra „Tlačivo neprijatia dieťaťa z dôvodu prejavov príznakov choroby“         (príloha 1),
  • priviesť a odovzdať dieťa učiteľke, informovať učiteľku o dôležitých okolnostiach týkajúcich sa dieťaťa,
  • informovať  školu o zmene v osobných údajoch dieťaťa a rodičov (napr. zmena bydliska, telefónnych čísel rodičov, zdravotnej poisťovne,...),
  • dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  • oznámiť materskej škole v prípade výskytu ochorenia (parazitárneho, bakteriálneho, respiračného, ...) túto skutočnosť v záujme ochrany ostatných detí a zamestnancov,
  • prevziať si svoje dieťa z materskej školy do 17.00 hodiny,
  • poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa ním poverenou osobou a oznámiť pedagogickým zamestnancom deň, keď ním poverená osoba        príde po dieťa.

4. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

4.1. Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 17.00 hod.

      Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy, Pedagogickou radou  a odsúhlasená zriaďovateľom. Ak rodič opakovane po predchádzajúcom písomnom upozornení prevezme dieťaťa z materskej školy po 17.00 hodine riaditeľka predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole z dôvodu porušenia školského poriadku.

      Dieťa prihlásené na poldenný pobyt rodič prevezme od 12.00 do 12.30.

      V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej tri týždne. V tomto období podľa dispozícií riaditeľa materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku príp. náhradné voľno.

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom dva mesiace vopred, pričom predbežne zisťuje záujem zákonných zástupcov o materskú školu.

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred prerokovaný na Rade školy, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci budú čerpať dovolenku.

V čase jarných, jesenných a veľkonočných prázdnin bude prevádzka materskej školy zabezpečená v jednej z materských škôl, pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried.

Ak sa po záväznom prihlásení dieťaťa rodičom do materskej školy počas prázdnin prvý deň prázdnin nenaplní materská škola minimálnym počtom 20 detí budú zákonní zástupcovia prihlásených detí telefonicky oboznámení riaditeľstvom MŠ o tom, že materská škola je od nasledujúceho dňa prázdnin až do odvolania zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Prevádzka materskej školy  počas všetkých prázdnin je prerokovaná Radou školy, Pedagogickou radou a odsúhlasená zriaďovateľom v čase od 7.00 do 17.00 hod.

V prípade zníženého počtu detí sa z dôvodu  vysokej chorobnosti alebo ochorenia pedagogických zamestnancov sa deti zlučujú do iných tried.

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

O všetkých zmenách sú zákonní zástupcovia informovaní vždy písomne na nástenkách.

V nevyhnutných prípadoch v čase prerušenia prevádzky môžu zákonní zástupcovia požiadať o poskytnutie náhradnej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

4.2. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

Zápis a prijatie detí do MŠ

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si  môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy alebo na webovej stránke www.dietkykvietky.sk.

Riaditeľka zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove oboch materských škôl a na inom verejne prístupnom mieste spravidla podľa pokynov MŠVaV SR miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov; dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky; dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Prednostne sa prijímajú deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy sú nasledovné:

• deti, ktoré má v materskej škole súrodenca,

• deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie.

Každý zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľku o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Nejde pri tom ale o proces odvolania proti rozhodnutiu, kedy sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvoľnením kapacity.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľke materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľka materskej školy o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. mája príslušného roku.

Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave od obvodného lekára aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa do materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Adaptačný program materskej školy obsahuje rôzne formy aktivít, ktoré uľahčujú prechod dieťaťa z rodiny, vrátane rôznych foriem spolupráce so zákonnými zástupcami s cieľom tento prechod uľahčiť. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptapčnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Ak dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, je riadne prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie, ale ukáže sa, že nie je schopné zvládnuť prechod z domáceho prostredia do materskej školy, v tomto prípade sa môže riaditeľka dohodnúť so zákonnými zástupcami na určitý čas adaptácie, najdlhšie však na tri mesiace.

O prerušení dochádzky do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľka materskej školy vydá  rozhodnutie. Uvádza sa v ňom presný dátum od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy môže riaditeľka určiť aj diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobnosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi  v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried a v osobnom spise dieťaťa.

 

Dochádzka detí do MŠ

                Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hodiny a osobne ho odovzdá triednej učiteľke. Spôsob dochádzky dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou a spôsob stravovania s vedúcou školskej jedálne.

                V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí, napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod.

                Na základe zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v materských školách stanovená povinnosť vykonávania „ranného filtra“:

V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenie.

Fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenie (ďalej len „prevádzkovateľ predškolského zariadenia“), sú ďalej povinné:

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do zariadenia,

b) zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dostatočný dohľad nad ním a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa.

                Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Dôvody pre neprijatie dieťaťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

 • Zvýšená teplota
 • Zápal očných spojiviek
 • Dráždivý kašeľ
 • Črevné ťažkosti
 • Zelené hlieny!
 • Infekčné a prenosné choroby
 • Pedikulóza (výskyt vši detskej)
 • Užívanie antibiotík a iných liekov pri akútnom ochorení a rekonvalescencii

        Ak učiteľka materskej školy upozorní zákonného zástupcu, že jeho dieťa vykazuje príznaky akútneho ochorenia- zvýšená teplota, zelené hlieny, vracanie, hnačka, zápal očných spojiviek, kiahne, pedikulóza a iné príznaky infekčného ochorenia a ten aj napriek tomu bude chcieť priviesť svoje dieťa na druhý deň do materskej školy, bude tak môcť urobiť len s „ Tlačivom neprijatia dieťaťa z dôvodu prejavov príznakov choroby“ (príloha 1) a po prehodnotení zdravotného stavu dieťa učiteľkou. Bez potvrdenia učiteľka dieťa od zákonného zástupcu nepreberie.

                Všetci zamestnanci materskej školy majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky, maste a pod.

                Na neprítomnosť dieťaťa v materskej škole z neznámeho dôvodu dlhšiu ako 14 pracovných dní upozorní riaditeľku triedna učiteľka.

                Neprítomnosť dieťaťa, odhlásenie zo stravy a dôvod oznámi zákonný zástupca vopred (osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ Heyrovského 64780573, MŠ Malokarpatské nám. 64780015 najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

                V jesennom až jarnom období v prípade možnosti epidemického výskytu chrípkového

ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca okamžite oznámil dôvod neprítomnosti dieťaťa z dôvodu

monitoringu a pristúpenia k účinným opatreniam na zabránenie rozšírenia chrípkového ochorenia

v detskom kolektíve. Tú istú oznamovaciu povinnosť má zákonný zástupca ak jeho dieťa ochorie na

niektoré infekčné ochorenie, prípadne sa u neho zistí prítomnosť parazitov a vší.

 

                Ako je uvedené vyššie zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom do materskej školy predkladá spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nazvané ako potvrdenie zdravotnej spôsobilosti.

                Pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní predloží  zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto písomné vyhlásenie  sa pomenúva „potvrdenie o bezinfekčnosti“. Potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden deň.

                Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Neprítomnosť maloletého dieťaťa ospravedlňuje jeho zákonný zástupca príp. pediater. Ak sa učiteľke po vykonaní ranného filtra zdravotný stav dieťaťa nezdá v poriadku môže požiadať rodiča o potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa pediatrom (príloha 1)

                Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi napr. čas so starou mamou, ide na dovolenku a pod. pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (potvrdenie o bezinfekčnosti )

 

 

 

 

 

 

Podmienky predčasného ukončenia dochádzky do materskej školy:

 • zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zdravotnom stave a zdravotných problémoch dieťaťa v čase jeho zaradenia do materskej školy a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa,
 • zákonný zástupca nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní triedneho učiteľa/ riaditeľa školy, ktoré uľahčujú ďalší postup pri edukácií dieťaťa (napr. zákonný zástupca dieťaťa na odporúčanie triedneho učiteľa/ riaditeľa materskej školy na základe pedagogickej diagnostiky dieťaťa neabsolvuje potrebné odborné vyšetrenia v poradenských zariadeniach a u odborného lekára), ktoré určujú ďalší postup v edukácií dieťaťa,
 • ak zákonný zástupca na základe opakovanej písomnej výzvy nespolupracuje s materskou školou, čo môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia,
 • ak materská škola nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie napr. v prípade dieťaťa so ŠVVP, keď materská škola nemá k dispozícií špeciálneho pedagóga ani asistenta učiteľa,
 • ak zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa a iných závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania v materskej škole,
 • ak zákonný zástupca nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v rozhodnutí dieťaťa a zaradení na adaptačný pobyt,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou materskej škole súhlas k spolupráci s príslušným poradenským zariadením na zabezpečenie vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, ak materská škola nemá pedagóga so špeciálno- pedagogickou kvalifikáciou,
 • ak zákonný zástupca požiada o ukončenie predprimárneho vzdelávania, rodič ukončuje dochádzku dieťaťa buď elektronicky a písomnou formou
 • ak zákonný zástupca vyzdvihne trikrát po 17.00 hod. svoje dieťa z materskej školy,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa neplatí príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
 • ak dieťa svojím správaním neustále narušuje výchovno- vzdelávací proces a rodič po odporúčaní riaditeľky materskej školy nemá záujem problémové správanie dieťaťa riešiť. V prípade nespolupráce  riaditeľka materskej školy vyzve zákonného zástupcu k zjednaniu nápravy, pokiaľ tak neurobí do 30 dní, písomne ho upozorní na možné predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa.

 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku

                Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN č. 2/2016  povinný prispievať sumou 18€ pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač a sumou 25€ pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v inej mestskej časti alebo obci. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou). Kontrolovateľnú evidenciu o úhradách príspevkov vedie administratívny pracovník.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, ak:

 • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Povinný príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza, ak:

 • dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 • dieťa nedochádzalo materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

        Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky uvedené vyššie, riaditeľka materskej školy príspevok vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

        O zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole informuje riaditeľka MŠ zákonných zástupcov dieťaťa prostredníctvom vývesky v budove materskej školy.

        V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v stanovenom termíne riaditeľka materskej školy písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevky alebo ich neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku a po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

 

4.3 Vnútorná organizácia materskej školy

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Triedy: 1.trieda(Sedmokrásky, Fialky): 3-ročné deti,

                2.trieda(Nezábudky, Púpavky): 3- až 4-ročné deti,

                3.trieda(Snežienky, Zvončeky): 4- až 5-ročné deti,

                4.trieda(Slnečnice, Margarétky): 5- až 6-ročné deti (predškoláci, prip. deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky).

 

Preberanie detí

                Dieťa od zákonných zástupcov preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonným zástupcom(alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Preberanie detí medzi učiteľmi je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho.

                Dieťa od zákonných zástupcov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách, nie prevádzkový zamestnanec.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy hlavným vchodom a odovzdáva ho učiteľke v priestore príslušnej triedy resp. šatne. Vstup zákonných zástupcov a iných cudzích osôb do zadných priestorov materskej školy je prísne zakázaný, o čom informuje aj oznam na dverách.

                Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12.00 do 12.30 alebo od 15.00 do 17.00 hod.

                Ak zákonný zástupca potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku a odovzdať ho osobne triednej učiteľke.

                Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

                V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného poriadku

                Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu.

                Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochranu ich zdravia.

                Materskú školu otvára poverená prevádzková zamestnankyňa o 6.30 hod.( v čase prázdnin o 7.00 hod.) Zákonný zástupca odovzdá dieťa do triedy učiteľke, ktorá má na starosti „zbernú triedu“ a to v čase od 6.30 do 7.00 a od 7.00 do tej triedy, do ktorej je dieťa zapísané.  Trieda riaditeľky sa otvára ráno o 7.30 hodine. Dovtedy sú deti týchto tried v zbernej triede.

                O 8.00 sa materská škola zamyká. Zákonným zástupcom, ktorí prídu po 8.00 hod. otvárajú prevádzkoví zamestnanci, ktorí vchod po ich odchode opäť zatvoria. Zákonný zástupca musí čakať kým sa prevádzkový zamestnanec uvoľní, nakoľko po 8.00  hod. odchádzajú prevádzkoví zamestnanci na svoje rajóny a venujú sa svojej práci podľa harmonogramu. Zákonný zástupca po vpustení prevádzkovým zamestnancom počká na príchod učiteľky, ktorej dieťa odovzdá.

                Šatne otvárajú i zatvárajú pani učiteľky príslušnej triedy. Kto po čase mimo času vyhradeného na odovzdávanie a preberanie detí vpustí zákonného zástupcu do budovy zodpovedá za opätovné uzatvorenie šatní.

                Ak je potrebné umiestniť deti z určitej triedy na popoludnie do iných tried, učiteľka spolu s deťmi odovzdá kolegyni aktuálny zoznam prítomných detí a všetky potrebné informácie o deťoch (konfliktné situácie, úrazy apod.) tiež písomne s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

                Pri rozchádzaní detí popoludní, šatne otvoria pani učiteľky príslušnej triedy. Učiteľka, ktorá má pracovnú dobu kratšiu ako do 17.00 hod. po skončení svojej pracovnej doby odovzdá deti učiteľke „do zbernej triedy“ . V prípade ak je v materskej škole veľa detí, rozdelí ich tak, aby v žiadnej triede počet detí neprevyšoval predpísaný počet a rozdelenie detí vyvesí na príslušnú triedu.

                Dieťa z materskej školy prevezme zákonný zástupca prípadne splnomocnená osoba. Materská škola sa o 17.00 hodine uzamyká a do tohto času je potrebné opustiť priestory materskej školy.

                 Dieťa, ktoré zákonný zástupca neprevezme z materskej školy do ukončenia prevádzky, zostane v MŠ s učiteľkou, ktorá pracuje do 17.00 hodiny. Tá sa pokúsi telefonicky skontaktovať s jeho zákonnými zástupcami, ak sa jej to nepodarí a už nemôže dlhšie čakať, kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a na dvere hlavného vchodu z vnútornej strany vyvesí oznam, kde sa dieťa nachádza. Oneskorený príchod zákonného zástupcu evidujú učiteľky v zošitoch na to určených, kde uvedú presný čas, dátum a dôvod oneskoreného príchodu a potvrdenie zákonného zástupcu jeho podpisom.

                Z hygienických dôvodov nesmú mať deti jedlo, pitie, lieky, maste a pod. v skrinkách. V prípade, že sa tak stane, prevádzková zamestnankyňa veci zo skrinky odstráni do odpadkového koša.

                Deti si nesmú nosiť do materskej školy žiadne hračky, šperky a pod. s výnimkou hračky na spánok a to po dohovore s triednou učiteľkou.

Usporiadanie denných činností v materskej škole – DENNÝ PORIADOK

                Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 17.00:

 

 

 

6:30

 

Príchod detí

 

 

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia

 

 

Vzdelávacie aktivity

8.20- 9.10

 

Hygiena, desiata

   

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia

 

 

Vzdelávacie aktivity

11.00- 12.00

 

Hygiena, obed

 

 

Odpočinok, relaxácia

14.00- 14.30

 

Hygiena, olovrant

 

 

Poobednajšia vzd. aktivita, hry detí, krúžková činnosť

 17.00

 

Ukončenie prevádzky

 

 

 

 

                Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej triede, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Oznam o usporiadaní denných činností je umiestnený v šatni každej triedy.

Organizácia v šatni

                Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k poriadkumilovnosti a k samostatnosti.

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.

Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s prevádzkovou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby.

                Za estetickú úroveň šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu určený prevádykový zamestnanec.

                Rodič odprevadí dieťa zo šatne až do triedy, kde ho odovzdá príslušnej učiteľke.

 

 

Organizácia v umyvárni

                Všetky triedy majú vlastnú umyváreň. Každé dieťa má svoj vlastný hrebeň a uterák zavesený na háčiku podľa pridelenej vizitky/značky dieťaťa.

Za suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určená prevádzková zamestnankyňa.

Deti sa v umyvárni spravidla zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pohybu detí v umyvarni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC.

 

 

Organizácia v jedálni

                                                               I. zmena                              II. zmena

Výdaj stravy:     desiata:                08.30 hod.                         08.50 hod.

                               obed:                    11.15 hod.                         11.50 hod.

                               olovrant:             14.15 hod.                         14.30 hod.

 

                Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne Miriam Ducká. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

                Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximalnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmernuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jest.

                Deti 1. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti 2. triedy v 1. polroku aj vydličku a v 2. polroku celý príbor.

Deti 3. a 4. triedy používajú kompletný príbor. V závislosti od zručností detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom.

                Ak zamestnankyne ŠJ nepripravia všetky potrebné veci ku kultúrnemu stolovaniu, je povinnosťou učiteľky  ich na to upozorniť, aby sa nedostatok odstránil.

                Ak riady zo stolov v rámci sebaobsluhy pomáhajú odnášať určené deti, učiteľka zodpovedá  za dobrú a bezpečnú organizáciu.

                Ak dieťa zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu stravu, zákonný zástupca kontaktuje vedúcu školskej jedálne a upozorní na problém triedne učiteľky aj riaditeľku materskej školy a doloží lekárske potvrdenie.

Zákonný zástupca, ktorý si záväzne prihlásil dieťa na  zimnú   prevádzku / zimné  prázdniny/dostane šek, ktorý treba uhradiť do 20.decembra  a na letnú prevádzku / letné prázdniny / do 30. júna

 Ak nebude na účte MŠ  a ŠJ poplatok za prevádzku a stravu do uvedeného termínu bude zákonný zástupca opätovne vyzvaný na úhradu pohľadávok a až po ich zaplatení nastúpi dieťa na dochádzku.

Z dôvodu úpravy legislatívy a požiadaviek RÚVZ na zariadenia školského stravovania je potrebné odhlasovať dieťa zo stravy do 48 hodín vopred len zo zdravotných dôvodov /lekárske potvrdenie na 5 a viac dní/.

V MŠ sa zakazuje konzumovať stravu akéhokoľvek druhu pripraveného mimo zariadení spoločného stravovania. Výnimku tvoria diagnózy /alergie, celiakia .../ potvrdené odborným lekárom zákonný zástupca je povinní  priniesť potvrdenie o diagnóze od odborného lekára.

 

Pitný režim zabezpečuje školská jedáleň ako aj učiteľky príslušných tried. Deťom je voľne dostupný a majú možnosť použiť ho kedykoľvek. Deti majú svoje hrnčeky označené a v triede je jedna tácka určená na čisté poháriky a jedna na špinavé. Umývanie je zabezpečené v školskej kuchyni.

 

Pobyt vonku

                Hračky na pobyt vonku sa nachádzajú v záhradných domčekoch. Za čistotu a údržbu hračiek zodpovedá prevádzková zamestnankyňa.

                Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právných predpisov a pokynov riaditeľky.

                Jednotlivé triedy podľa možnosti využívajú rôzne plochy určené na pobyt vonku, a tým predchádzajú veľkému množstvu detí na jednej ploche.

                Na doobedňajší pobyt vonku si berie každá učiteľka hračky sama. Za zabezpečenie pitného režimu počas dňa zodpovedá každá učiteľka.

                Počas popoludňajšieho pobytu vonku zodpovedá za prípravu a odloženie hračiek a tiež za zabezpečenie pitného režimu učiteľka, ktorá pracuje do 17.00 hodiny.

                Ak sú na dvore deti viacerých tried, učiteľky sa dohodnú, ktorá bude mať dozor v ktorej časti dvora.

                Pobyt detí vonku sa realizuje najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dĺžky pobytu detí v materskej škole.

                V prípade potreby dieťaťa použiť toaletu, odprevadí učiteľka dieťa na toaletu iba ak je s ňou na dvore iná učiteľka, alebo učiteľka ide na toaletu so všetkými deťmi.

                O bezprašnosť prostredia sa starajú prevádzkoví zamestnanci, za ich neprítomnosti, ak to neohrozí bezpečnosť detí, môže i učiteľka.

                Piesok v pieskoviskách sa pravidelne dezinfikuje prevádzkovými zamestnancami a podľa potreby vymieňa.

                Počas hier na dvore je predná aj zadná brána uzatvorená na horný uzáver.

                Deti sa nevydávajú zákonným zástupcom na zavolanie cez záhradný plot, zákonný zástupca príde vždy za učiteľkou a oznámi jej prevzatie dieťaťa. Deti tiež vedie k tomu, aby svoj odchod oznámili.

                Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priazdnivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. Za prípravu vhodného oblečenia na príslušný deň zodpovedá zákonný zástupca Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriazdnivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod – 10°C, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.

 

 

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

                V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deťi pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, deti si môžu z domu priniesť čistú plastovú fľašu, do ktorej im učiteľka podľa potreby dopĺňa pitnú vodu.

                V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum.

 

 

 

Vychádzky

                Na vychádzke ide učiteľka vždy tak, aby mala prehľad o všetkých deťoch. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Deti majú oblečené reflexné vesty.

Pobyt na školskom dvore

                Učiteľky využívajú v prvom rade hlavnú časť dvora, kde je sústredených najviac hracích prvkov a iba v krajnom prípade(veľmi vysoký počet detí, koníky...)sa učiteľka s deťmi zdržuje  v prednej časti dvora, ktorá nie je určená na každodenný pobyt na školskom dvore. 

Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.

 

Organizácia v spálni

                Hygienu pred spánkom deti absolvujú, kým sú oblečené. Vyzliekajú sa v triede, kde si uložia svoje oblečenie na operadlo stoličky. Deti sa vyzliekajú do spodného prádla a obliekajú si obidve časti pyžama.

                Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo).

                Pri prezliekaní deti motivuje podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Deti, ktoré nemajú potrebu dlhšieho odpočinku ako 30 minút, sa môžu venovať pokojným aktivitám (čítaniu rozprávok na lôžku) avšak za predpokladu, že nebudú vyrušovať ostatné deti pri odpočinku.

Učiteľka vedie deti k čiastočnej úprave ležadla. Sponky a gumičky do vlasov si dievčatá ukladajú na jedno určené miesto. Deti, ktoré sú upravené rýchlejšie sa hrajú pri stoloch s hračkami, kým nie sú všetci oblečení a pripravení na olovrant.

 

Organizácia na schodoch

                 Vnútorné schodisko na prvé poschodie a do suterénu využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

                V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú.

                Na všetkých schodiskách deti chodia v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia.

 

Organizácia počas športových výcvikov

                Materská škola v spolupráci s ACE ARÉNA Lamač a Plaveckou akadémiou Devínska Nová Ves  pravidelne organizuje pre deti najstaršej vekovej kategórie- predškolákov športové výcviky, a to korčuľovanie a  plávanie.

Preprava je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou.

                Počas športových výcvikov učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotný výcvik (t.j. cestuje spolu s deťmi v pristavenom autobuse, čaká spolu s deťmi na samotný začiatok výcviku, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, odprevádza ich na toaletu a pod.). V priebehu samotného výcviku zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.

                Športové výcviky detí je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu každého zúčastneného dieťaťa, v ktorom sú presne uvedené podmienky, riziká a pod.

 

 

Organizácia záujmových krúžkov

                Na základe informovaných súhlasov zákonných zástupcov materská škola ponúka deťom starších vekových skupín (3. a 4. triedy) možnosť zapojiť sa do krúžkov, ako napr. anglický jazyk, tanečný krúžok, výtvarná výchova, . Realizácia všetkých týchto aktivít je v odpoludňajších hodinách (od 14.00 do 17.00 hod.). Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti na základe informovaného súhlasu, ktoré im písomnou formou dá rodič dieťaťa. V plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí.

 

Obmedzenie, príp. prerušenie prevádzky

                Počas školských prázdnin (okrem letných) budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ záujem nepresiahne 50%, prevádzka bude obmedzená na zodpovedajúci počet tried, pokiaľ záujem nepresiahne 25%, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená (napr. vianočné prázdniny a pod.) a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku alebo náhradné voľno.

                V prípade neprítomnosti deti zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

 

                Zákonní zástupcovia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca prejaví záujem, je vyhotovená v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovuje aj v tedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.

                Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu zákonným zástupcom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedogogického pôsobenia na dieťa.

 

5. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

                5.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

 

                 Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa  zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Ak krúžkovú činnosť vykováva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

                Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca riaditeľky alebo riaditeľka. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky.

                Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí dalšieho  zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

 

 

 

 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

 

                Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 • na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca.
 • V škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode,
 • Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 9) školského zákona.

 

                MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a súhlase zriaďovateľa.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom všetky zúčastnené osoby. Pravidlá organizovania výletov a exkurzií, sú v súlade s platnými právnymi predpismi a je bližšie rozpracovaná v internej smernici MŠ 21/2016, ktorá je k dispozícií v každej triede.

 

                Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov údržby miestneho úradu.

 

                Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

                Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie rodičom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

 

                V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom. Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia. Pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii, a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

Evidencia obsahuje:

 • Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • Deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,
 • Svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • Počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • Zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
 • Zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

 • záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa.

Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

 • záznam do knihy evidencie úrazov vykonáva pedagogický zamestnanec v deň úrazu.

Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný       školský úraz.

        Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára                      viac   ako 3 dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

 • škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala, a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

 • riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej     štatistiku úrazovosti v školách.
 • záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

 

               

                Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

 

                Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

                Prevádzkoví zamestnanci dbajú, aby bola budova uzamknutá, s výnimkou času sprístupnenia budovy rodičom, žiadna cudzia osoba sa nesmie pohybovať po budove bez sprievodu zamestnanca.

 

                Z dôvodu bezpečnosti a ochrany detí a zamestnancov majú deti zakázané nosiť do školy a používať zariadenia, prostredníctvom ktorých môžu komunikovať s rodičmi (smart hodinky a pod.) Komunikácia s rodičmi v materskej škole prebieha iba prostredníctvom učiteľky/ riaditeľky.

 

                Dieťaťu so zdravotným problémom napr. zlomená ruka/ noha a pod. bude z bezpečnostných dôvodov obmedzená dochádzka do materskej školy, do úplného zahojenia príp. vyliečenia.

 

 

Opatrenia v prípade pedikulózy

 

                Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

 

                Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť riaditeľke a učiteľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

 

                Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 • u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu, alebo dezinsekčným sprejom Diffusil H. Šampón je potrebné aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie

požadovaného výsledku sú tieto 2, po sebe idúce, aplikácie nevyhnutné.

Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy, aj jednotlivých rodín),          t.j. dohodnúť si napríklad konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili), je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky (napr. Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky). Ich použitie je však vždy nutné kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni. Sú aj prípravky na lekársky       predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.

 • osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri odporúčaných teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
 • matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
 • predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril).
 • zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý deň člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

 

5.2 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

 

                V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v spávaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

 • primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 • viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 • v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. Nenič svoje múdre telo)     a preventívne výučbové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.
 • poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.
 • zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
 • dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
 • učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou,
 • prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
 • v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku a zástupkyňu), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

 

                V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

 

 

6. Podmienky nakladania s majetkom materskej školy

 

                Materská škola spravuje hnuteľný majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom Mestskou časťou Bratislava- Lamač zverený do užívania. Riaditeľka materskej školy zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom školy.

                Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy majú všetci zamestnanci, ktorí ich potrebujú na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky budovy.                              V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedajú školník a pedagogický zamestnanci.

                V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pobyt cudzej osoby.

                V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia spoluzodpovední za zatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.

                Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy dieťaťom sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťaťa.

                Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien a dverí. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné a vopred dohodnuté miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár MŠ, ochránia ho pred poškodením a odcudzením.

 

                Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

                Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne zamestnanec, ktorý má poslednú službu.

 

7. Záverečné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

 

 • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, ktorá mení vyhlášku č.306/2008 Z.z. o materskej škole
 • všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava Lamač č. 2/2016 zo 15. decembra 2016 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
 • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

REVIDOVANIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

   

DÁTUM

ZMENA, REVIDOVANIE

 

 

1.9.2015

Vydaný Školský poriadok

 

 

 

Zmena: vyňaté časti:

2.1.2018

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava

 

Tlačivo neprijatia dieťaťa z dôvodu prejavov príznakov choroby

 

Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava

 

V súlade s § 24 ods. 9 písm. a)  a b) zákona č. 355/2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky  č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov a  Školského poriadku MŠ.

 

Meno dieťaťa:................................................nar:..........................................................

Dieťa nebolo neprijaté do  kolektívu z dôvodu príznakov ochorenia: ( uviesť stav : teplota, vracanie, pedikulóza a iné: ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Zákonný zástupca oboznámený:.................................................................................................

V Bratislave, dňa:.........................................................................................................................

Triedna učiteľka/učiteľka ............................................................................................................

 

 

Vyjadrenie pediatra :

Číslo diagnózy:.............................................................................................................................

Stav upravený, dieťa môže byť prijaté do kolektívu dňa:............................................................

Dátum: ........................................................................................................................................

 

 

 

 

Pečiatka a podpis ošetrujúce ho lekára:................................................

Hore