Štatút

ŠTATÚT

Materskej školy

 

Heyrovského č. 4, 841 03 Bratislava

 

I. Časť

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

 

1. Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava bola zriadená v zmysle zriaďovacej

listiny č.j. 2009–22944/10034-1:917/7 dňa 01.07.2009 Mestskou časťou

Bratislava – Lamač. Uvedená zriaďovacia listina ju kvalifikuje ako školu s

právnou subjektivitou, IČO 42170923.

2. Materská škola je rozpočtovou organizáciou. Vystupuje vo svojom mene ako

právnická osoba, koná v tomto zmysle v právnych a ostatných vzťahoch a

nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

3. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy, ktorý je oprávnený konať v mene

školy / organizácie / vo všetkých veciach.

4. Riaditeľa školy zastupuje ním poverený zástupca.

 

II. Časť

 

POVINNOSTI VEDÚCEHO ORGANIZÁCIE

 

Vedúci pracovník je povinný plánovite riadiť, organizovať a kontrolovať prácu

pracovníkov školy, na čele ktorej stojí.

 

Čl. 2

 

V oblasti riadenia, organizácie a kontroly pedagogickej práce na škole je riaditeľ

zodpovedný v plnom rozsahu za kvalitu výchovno- vzdelávacieho procesu a ďalšími

činnosťami v zmysle zriaďovacej listiny z 01. 07. 2009 č. 2009 – 22944/10034.

Ďalšie povinnosti riaditeľa školy

 

a ) oblasť pracovno – právna

 

– prijíma všetkých pracovníkov do pracovného pomeru a v súvislosti s tým vyhotovuje

pracovné zmluvy, zabezpečuje personálne obsadenie školy

– uzatvára dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a tieto práce

kontroluje

– uzatvára dohody o zmene podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve

– rozvazuje pracovný pomer s pracovníkmi dohodou, výpoveďou, okamžitým

zrušením v skušobnej dobe

– preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce

– určuje nástup dovolenky na zotavenie v zmysle § 100 – 110 Zákonníka práce

– vysiela pracovníkov na pracovné cesty

– poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany pracovníka

a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu

– nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna,

prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času

– určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov školy

– vyjadruje sa k prihláške pracovníkov školy na ďalšie štúdium

– rozhoduje o fakultatívnych nárokoch z toho plynúcich podľa platnej vyhlášky o

pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní

– rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas

školského roka v opodstatnených prípadoch / napr. pridelení kúpeľnej liečby /

– zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočnosti pre posúdenie

nároku na zotavenie, závazkov pracovníka voči organizácii, vykonávaných zrážok

– zodpovedá za správnosť evidencie osobných spisov pracovníkov a ich aktualizáciu,

po rozviazaní pracovného pomeru za ich archiváciu

– menuje a odvoláva z funkcie vedúcich pracovníkov školy v súlade s príslušnými

ustanoveniami Zákona č. 596 / 2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

b) oblasť mzdová

 

– posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a v nadvaznosti na to zaraďuje pracovníkov do

príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových

predpisov

– vyhotovuje platové výmery, ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami

pracovníkov

– priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových

predpisov

– priznáva a pri zmene podmienok výkonu práce odníma osobné príplatky

– priznáva náhrady miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, včítane náhrad

miezd za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci

– pri prijímaní pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu a priebehu zamestnaní o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového

zaradenia pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských

dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie.

 

c ) oblasť sociálnej činnosti

 

– zabezpečuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0 kvalifikovanými pracovníkmi

podľa nadobudnutého vzdelania

– sústavne sa stará o odborný rast pracovníkov školy

– vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol

kvalitný, hospodárny, bezpečný

– zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane

zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi

– bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania,

vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu

– vybraným kategóriám pracovníkov zveruje pracovné ochranné prostriedky a dbá o ich

účelové využívanie

– zabezpečuje pracovníkom závodné stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy

– čerpanie dovoleniek umožňuje v zmysle pracovného poriadku školy

– zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení Zákonníka práce, pracovného poriadku

a ďalších platných pracovno – právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich

s touto agendou.

 

III. Časť

 

Čl. 3

 

Spolupráca materskej školy s inými orgánmi a organizáciami

 

1. Škola spolupracuje v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a v školskej

samospráve, ostatnými platnými zákonmi a ďalšími všeobecne závaznými právnymi

predpismi a ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do jej

pôsobnosti

 

2. Materská škola predkladá Rade školy najma :

- informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno -

vzdelávacích výsledkov školy

- správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy

- návrh plánu rozpočtu

- návrh na vykonanie hospodárskej činnosti školy

- ďalšie doklady podľa požiadaviek Rady školy.

 

IV.Časť

 

Riadenie školy a jej organizácia

 

Čl. 4

Riaditeľ školy

 

1. Na čele školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva starosta Mestskej časti

2. Riaditeľa školy zastupuje ním poverený zástupca

3. Riaditeľ školy vymenúva do funkcie zástupcov

4. Riaditeľ školy vydáva na usmernenie činnosti podľa predchádzajúcich článkov

organizačné pokyny a príkazy pre pracovníkov školy a kontroluje ich plnenie.

 

Čl. 5

 

Organizačná štruktúra školy

 

Organizačnú štruktúru školy a pracovnú náplň pracovníkov určuje organizačný poriadok,

ktorý vydáva riaditeľ školy.

 

V. Časť

 

Čl. 6

 

Účinnosť

 

Tento štatút nadobúda účinnosť od 02. 09. 2009

V Bratislave dňa 02.09. 2009

 

 

 

 

..…............................................

pečiatka a podpis riaditeľa školy

Hore