ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
2022/2023

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Chcem vedieť viac ...

Milí rodičia,

Vitajte na našej stránke dietkykvietky.sk, kde sa môžete dozvedieť viac o prostredí a práci našej materskej školy a kde môžete nájsť pre Vás potrebné informácie.

V živote každého z Vás nastane okamih, keď  Vaše dieťa musí spraviť prvý krok k samostatnosti a na Vašich pleciach je rozhodnutie, do akého prostredia ho začleníte, aby z neho vyrástol sebavedomý, šťastný a čestný človek. My Vám ponúkame priestor, kde sa Vaše dieťa može v príjemnom prostredí plnohodnotne rozvíjať a nadobúdať potrebné poznatky, za prítomnosti kvalifikovaného personálu.

Chcete prístup k podrobným informáciám na stránke?

Musíte byť rodič, starý rodič alebo splnomocnená osoba, aby Vám bol udelený prístup do privátnej sekcie. Dieťa musí byť registrované v našej materskej škole.

ŠKOLSKÝ ROK ZAČÍNA 5.9.2022

Neprehliadnite!

Pri nástupe do MŠ potrebujete

Deti, ktoré nastupujú do MŠ po prvý krát:

 • Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti – podľa aktuálnych nariadení sa toto potvrdenie bude odovzdávať vždy ak bude dieťa neprítomné viac ako 3 dni ( vrátane víkendu)
 • Dotazník
 • Evidenčný lístok
 • Informácie o dieťati
 • Prihláška na stravu
 • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť:

 • prezuvky s pevnou pätou- sandáliky; papučky, nie na šnurovanie, aby dieťaťu nerobilo problém si ich obuť,
 • dostatok vecí na prezlečenie,
 • náhradné spodné prádlo, pančušky, ponožky, všetko zabalené v priehľadnom vrecku
 • pyžamo
 • malý uterák s uškom
 • fľašu na pitnú vodu
 • 1 balík vyťahovacích vreckoviek do skrinky
 • vyžehlené náhradné rúško v mikroténovom vrecku ( pre prípad výskytu ochorenian počas pobytu v MŠ )

Všetky veci zbalené v ruksaku a musia byť podpísané.

Do MŠ prosíme nedávajte deťom hračky , máme ich tu v škôlke dostatok.

Deťom nedávajte zo sebou : jedlo, lieky, elektronické zariadenia, hodinky, cenné predmety a pod.

Do materskej školy môže nastúpiť iba dieťa, ktoré ovláda základné sebaobslužné činnosti (základy obliekania, obúvania, používanie toalety)

 

Plienky sú v materskej škole zakázané.

 

Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnú, že ich dieťa nenastúpi na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je potrebné zaslať písomné odhlásenie dieťaťa buď poštou na adresu materskej školy alebo na emailovú adresu msheyrovskeho@gmail.com. Adaptačný proces si dohodne zákonný zástupca individuálne s triednou učiteľkou. Ak je dieťa zvyknuté na pobyt v MŠ môže zostať hneď od začiatku celý deň.

Dôležité kontakty

Kontakty:
Heyrovského
02/64360389, 0948186496

Malokarpatské nám.
0910 696 973

Milana Šimečku 4
0910 158 070

Odhlasovanie stravy :
Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 13:00 hod.
deň vopred telefonicky, vo výnimočnej
situácii v daný deň do 8:00hod.

Odhlasovanie stravy na tel.číslach :
Heyrovského
0950577871

Malokarpatské nám.
02/64780015

Milana Šimečku 4
0903978028

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v materskej škole

Mestská časť Bratislava –Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Lamač číslo 4/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Lamač

 

Príspevok neplatí :

dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: v zmysle čl.I. odst.4

 

PRÍSPEVOK (ostatné deti) sa platí vo výške :

25,00 EURO

( čl.I. odst. 6). Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (čl.I,odst.7)

 

 

Úhrada bankovým prevodom na číslo účtu :

IBAN : SK30 0200 0000 0026 1618 1654,

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa , VS : mmrrrr ( mm=mesiac, rrrr=rok)

 

V prípade, že zákonný zástupca n e u h r a d í príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevky alebo ich neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku a po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

Triedy

Zadelenie učiteliek v triedach
MŠ Heyrovského 4
Fialky S. Fratričová; R. Baumanová
Púpavky I.Domoráková; E. Kuklová
Zvončeky E. Ondrušková; I. Oremusová
Margarétky B. Liptáková; M. Vanečková, L. Ušáková
MŠ Malokarpatské nám. 6
Sedmokrásky M. Moravčíková; K. Senajová
Nezábudky M. Páleníková; I. Šajbanová
Snežienky L.Kubaská; T. Beňovská
Slnečnice Z. Poničan; J.Behulová
MŠ Milana Šimečku 4
Konvalinky E.Takácsová;M.Macková
Ružičky J.Švecová; V.Rabayová
Kamilky S.Miková; J.Bottová

INFO – panel

Dôležité informácie a dokumenty!

Tu si môžete stiahnuť aktuálne dokumenty pre rok 2022.
Rozkliknite príslušnú záložku.

Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť:

– podpísané sandálky/papučky na prezutie (nie na šnurovanie),
ale s takým zapínaním, ktoré nebude dieťaťu robiť ťažkosti

– podpísané náhradné oblečenie

– podpísané pyžamo

– náhradné spodné prádlo,  punčošky a ponožky do priehľadného sáčku do skrinky (všetky deti)

– podpísaný malý uteráčik s uškom

Ak z rôznych dôvodov nenastúpi Vaše dieťa v prvý deň nástupu do materskej školy, informujte MŠ a nezabudnite včas odhlásiť stravu
Adaptačný pobyt dieťaťa prebieha podľa individuálneho dohovoru s triednou učiteľkou.

Pri nástupe do MŠ zákonný zástupca predkladá :
Linky na tlačivá: súhlas so spracovaním osobných údajov
Dotazník
Evidenčný lístok
Informácie o dieťati prijatom do MŠ
Prihláška na stravu
Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa

Mgr. Stanislav Babic, PhD.
delegovaný zástupca poslancov
Mgr. Radoslav Olekšák Mgr.
delegovaný zástupca poslancov
Martina Ondrišová, MSc.
delegovaný zástupca poslancov
Michaela Páleníková
zástupca rodičov
Mgr. Martina Luptáková, PhD.
zástupca rodičov
Mgr. Hana Ifková
delegovaný za zriaďovateľa
Katarína Bučková
zástupca pedagogických zamestnancov
Ivana Domoráková
zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Kuklová
zástupca nepedagogických zamestnancov

Vopred dohodnuté osobné alebo telefonické konzultácie prebiehajú s triednou učiteľkou spravidla počas obedňajších hodín, kedy sú prítomné obe triedne učiteľky. 

Riaditeľka MŠ:
Mgr Barbora Liptáková 

po dohode: 0948 186 496
 email: msheyrovskeho@gmail.com

Školská jedáleň
Vedúca ŠJ: Miriam Ducká 

Dokument si po stiahnutí, prosím, vytlačte, čitateľne vyplňte, podpíšte a odovzdajte ho osobne v materskej škole do rúk oprávnenej osoby.

Čestné vyhlásenia

O bezpríznakovosti
Neuplatnenie si daň. bonusu

Dotazníky

Evidenčný lístok
Informácie o prijatom dieťati
Dotazník rodiča dieťaťa

Prihlášky

Prihláška MŠ 2021

Odhlášky

Odhláška z MŠ

Splnomocnenia

Prevzatie dieťaťa z MŠ

Súhlas

Informovaný súhlas rod.
Súhlas lekára
GDPR

Žiadosti

Prerušenie dochádzky

Iné

Rastiem zdravo
Rodičovské desatoro
Školský poriadokHarmonogram denných činností

Rodičovské združenia sa uskutočnia

MŠ Heyrovského 4

6.9.2022 o 16:00hod.

MŠ Malokarpatské nám.6

7.9.2022 o 16:00hod.

MŠ Milana Šimečku 4

8.9.2022 o 16:00hod.

Články

Materská škola

BORY

Fotogaléria

Materská škola

HEYROVSKÉHO

Fotogaléria

Materská škola

MALOKARPATSKÉ

Fotogaléria
Materská škola – BORY
Materská škola – HEYROVSKÉHO
Materská škola – MALOKARPATSKÉ NÁM.

Správa pre riaditeľa