Dôležité informácie

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ

Mestská časť Bratislava –Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Je nové všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 zo dňa 25.01.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Lamač číslo 4/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Lamač

IBAN : SK30 0200 0000 0026 1618 1654,

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa , VS : mmrrrr ( mm=mesiac, rrrr=rok)

V prípade, že zákonný zástupca n e u h r a d í príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevky alebo ich neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku a po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

Príspevok neplatí :

dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: v zmysle čl.I. odst.4

PRÍSPEVOK (ostatné deti)
sa platí vo výške :

50,00 EURO – pre jedno dieťa
35,00 EURO – pre druhé dieťa
25,00 EURO – pre tretie dieťa

Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a plní povinné predprimárne vzdelávanie.

( čl.I. odst. 6). Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (čl.I,odst.7)

Copyright © 2021 Dietky Kvietky Všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov:

unnamed 1-300x169-1