Dôležité informácie

12.4.2024

OZNÁMENIE

O zápise detí do materskej školy na školský rok 2024/2025
Mestská časť Bratislava – Lamač v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že stanovený termín pre podávanie žiadostí o
prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) je:

13. mája 2024 od 09:00 hod. – 11:00 hod.

14. mája 2024 od 13:00 hod. – 15:00 hod.


Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do materskej školy:

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe:

žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podávajú riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa;

ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo dieťa s nadaním, k
žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného
zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast;


zákonný zástupca poskytne pri zápise do materskej školy k nahliadnutiu občiansky preukaz a
rodný list dieťaťa.


Žiadosť je možné stiahnuť na webovej stránke materskej školy http://www.dietkykvietky.sk/

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje osobne; zákonný zástupca prinesie žiadosť na
riaditeľstvo materskej školy: Materská škola, Heyrovského č. 4, 841 03 Bratislava

Podľa §144a zákona č. 245/2008 Z. z. sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v
ktorých sa rozhoduje o správnom konaní sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov.

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak
jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností
vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne
úkony bola obmedzené; jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať
alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko
prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Spôsob preukázania uvedených
skutočností je možné preukázať písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2 Žiadosti o prijatie.
Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava 47

zároveň sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný
zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi. Uvedené je potrebné
potvrdiť vyhlásením podľa prílohy č. 3 Žiadosti o prijatie.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania, ktoré začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši päť
rokov veku.
Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti na povinné predprimárne vzdelávanie
sa trestá ako priestupok podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho
vzdelávania povinné
, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonní zástupcovia
pre dieťa nevyberú inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v
inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne
vzdelávanie.

Upozorňujeme, že ak má dieťa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, žiadosť o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podávajú zákonní zástupcovia do spádovej materskej školy
(spádovou materskou školou zriadenou mestskou časťou, ktorej spádovú oblasť tvorí územie
mestskej časti je Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava, ktorej súčasťou sú elokované
pracoviská: Elokované pracovisko, Malokarpatské námestie 6, Bratislava a Elokované pracovisko,
Milana Šimečku 4, Bratislava)

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šesť rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti:

a)pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávanie povinné,
b)s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
c)ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do
31.08.2024,

V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú v rámci
určených ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy prednostne prijímané:

d)deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Lamač,
e)deti, ktoré ovládajú sebaobslužné činnosti,
f)deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do materskej školy.

O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 30. júna 2024.
Bližšie informácie podá záujemcom Materská škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť
Bratislava-Lamač na telefónnom čísle 02/6436 0389.


Igor Polakovič v. r.
starosta

Dokumenty na stiahnutie

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ

Mestská časť Bratislava –Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Je nové všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 zo dňa 25.01.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Lamač číslo 4/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Lamač

IBAN : SK30 0200 0000 0026 1618 1654,

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa , VS : mmrrrr ( mm=mesiac, rrrr=rok)

V prípade, že zákonný zástupca n e u h r a d í príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevky alebo ich neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku a po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

Príspevok neplatí :

dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: v zmysle čl.I. odst.4

PRÍSPEVOK (ostatné deti)
sa platí vo výške :

50,00 EURO – pre jedno dieťa
35,00 EURO – pre druhé dieťa
25,00 EURO – pre tretie dieťa

Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a plní povinné predprimárne vzdelávanie.

( čl.I. odst. 6). Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (čl.I,odst.7)

Copyright © 2021 Dietky Kvietky Všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov:

unnamed 1-300x169-1